ساختار مرکز خدمات سرمایه گذاری

 سازمان: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

مرکز : مرکز خدمات سرمایه گذاری استان
رییس مرکز : استاندار

 نایب رییس مرکز : رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان که در عین حال مسئولیت امور اداری و اجرایی مرکز را بر عهده دارد .
به منظور حمایت ، تسهیل و تسریع در سرمایه گذاری در استانهای کشور ، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در راستای اهداف مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی – مصوب 1380- و اعمال نمایندگی سازمان در سطح استانها تشکیل می شود.

 

لینک ها

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی